ترجمه فارسی نهج البلاغه داوران ناشايست
از سخنان آن حضرت عليه‏السلام است درباره کسيکه ميان مردم حکمراني ميکند و لائق اين منصب نيست: دشمن‏ترين خلائق نزد خدا (کسانيکه هرگز رحمت حق شامل حال ايشان نميشود) دو مردند (اول) مردي که خداوند او را (بسبب عصيان و نافرماني) بخود واگذاشته، پس (چنين مردي چون هر چه ميخواهد انجام ميدهد) از راه راست منحرف گرديده و بسخن بدعت آور و دعوت مردم به ضلالت و گمراهي دل داده است (دوست دارد به اينکه سخني بگويد که سبب احداث چيزي در دين شود که از دين نبوده و مردم را به گمراهي و بدعملي وادارد) پس اين مرد سبب فتنه و فساد است براي کسيکه بواسطه او در فتنه واقع شده، و گمراه است از راه کسي که پيش از او به راه راست رفته (بر طبق کتاب و سنت رفتار کرده) و گمراه کننده است کساني را که در زنده بودن و بعد از مردنش از او پيروي ميکنند (و بسبب اضلال و گمراه کردنش) بار گناهان غير خود را حمل کرده و در گرو گناه خويش هم ميباشد و (دوم) مرديکه نادانيها را در خود جمع کرده (و بوسيله آنها) مردم نادان را گمراه ميکند، در تاريکيهاي فتنه و فساد بيخبر است (از اينکه راه نجاتي براي او نيست) در موقع اصلاح کردن (ميان مردم) کور است (راه اصلاح ميان ايشان را نمي‏داند به چه نحوي است) عوام او را دانا مينامند و حال آنکه نادان است، صبح کرد هر روز و در پي زياد کردن چيزي بود که کم آن بهتر از بسيار است تا اينکه به آن رسيد و سير آب گرديد از آب متعفن گنديده و پر شد از مطالب بيهوده (جمع کرد چيزهايي را که گفتار و کردارش را برخلاف حق نموده و مانند آب گنديده زيان‏آور بود، زيرا آب متعفن علاوه بر اينکه رفع تشنگي نميکند سبب بيماريهاي گوناگون ميگردد) ميان مردم براي حکم دادن نشسته و به آنچه که بر غير او اشتباه است خود را دانا ميداند (براي اصلاح مرافعه و هر مشکلي مهيا است) اگر به او يکي از مسائل مشکله عرضه شود در پاسخ آن سخنان بيمعني و بيهوده از راي خود تهيه نموده (بر طبق سخنانش حکم ميدهد) و بدرستي آنچه در جواب گفته يقين دارد، او در خلط نمودن شبهات (بيکديگر براي فريب عوام) مانند تنيدن تار عنکبوت است (براي صيد مگس، چنانکه عنکبوت بلعاب دهن خود تاري بافته که پايه محکمي ندارد و بوزيدن نسيمي از هم جدا ميشود، سخنان بيمعني اين مرد هم چون مبناي صحيحي ندارد بيک اشکال کردن جزئي از بين ميرود، و در آنچه را که گفته مردد ميماند و) نميداند آيا درست حکم کرده يا بخطاء رفته، اگر درست حکم نموده ميترسد که مبادا خطاء کرده باشد و اگر غلط گفته اميد دارد (که مردم بگويند) درست حکم کرده، نادان است و در نادانيها هم بسيار اشتباه ميکند، چشم او کم سو است (که در تاريکيهاي جهل و ناداني وامانده نميداند از کدام راه برود) و بسيار سوار بر شترهائي ميشود که پيش راه خود را نمي‏بينند (در مسائل مشکله حيران و سرگردان است نميداند چه جواب دهد) بواسطه ناداني جواب دندان‏شکني نميتواند بدهد ( آنچه ميگويد از روي وهم و خيال است و در هيچيک از مسائل علم و يقين ندارد) روايات را (از روي بي‏اطلاعي و نفهميدن صحت و بطلان آنها) بباد ميدهد مانند بادي که گياه خشک و بيفائده را پراکنده ميکند (مقصود از آن روايات را نميفهمد چيست و جاي استعمال آنرا نميداند کجا است، روايات را بدون سبب هر جا نقل ميکند) سوگند بخدا با مايه و توانا نيست (از علم و دانش بهره‏اي ندارد) بپاسخ دادن پرسشي که از او ميشود، و آنچه به او تفويض شده (از امور دين و دنياي مردم) لياقت ندارد، و چيزي را که او انکار کرده گمان نميبرد ديگري علم بر آن دارد (بسبب جهل مرکب که نميداند و مدعي است که ميداند، گمان ميکند آنچه براي او معلوم نيست براي ديگران نيز مجهول است و راه حلي ندارد) و
باور نميکند که بر خلاف آنچه که گفته ديگري را دانشي است (چون خود را اعلم از همه ميداند گمان ميکند کسي را برخلاف گفته او سخني نيست) و اگر امري بر او تاريک باشد (در جواب مسئله‏اي باز ماند) چون دانست که آنرا نميداند (از اهلش) ميپوشاند و نميگذارد آشکار گردد (تا نگويند که او دانا نيست) و بسبب حکمهائي که بظلم و ستم صادر کرده خونهاي به ناحق ريخته شده به زبان حال فرياد ميکنند، و ميراثها از دست جور او به آواز بلند مينالند (که به ناحق به صاحبانش نرسيده) به خدا شکايت ميکنم (و درد خود را اظهار مينمايم) از گروهيکه با جهل و ناداني زندگاني ميکنند و بر ضلالت و گمراهي ميميرند، متاع و کالائي کاسدتر و بيقدرتر از کتاب خدا در ميان ايشان نيست موقعي که بدرستي خوانده تغيير و تبديلي در آن ندهند، و متاعي رواجتر و گرانبهاتر از آن نيست هر گاه تحريف و تغيير در آن داده شود (و بر طبق اغراض باطله تاويل نمايند) و نزد ايشان چيزي زشت تر از معروف و نيکوتر از منکر نيست (زيرا اغراض آنان وابستگي بچيزي دارد که در دين منع گرديده است). متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) فِى صِفَةِ مَن يَتَصَدّى لِلْحُکْمِ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَ لَيْسَ لِذلِکَ بِأَهْلٍ: إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلائِقِ إِلَى اللَّهِ رَجُلانِ: رَجُلٌ ‏وَکَلَهُ‏ ‏اللَّهُ‏ ‏إِلى ‏نَفْسِهِ‏، فَهُوَ ‏جائِرٌ ‏عَن‏ ‏قَصْدِ ‏السَّبِيلِ‏، ‏مَشغُوفٌ‏ ‏بِکَلامِ‏ ‏بِدْعَةٍ وَ دُعاءِ ضَلالَةٍ، فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ، ضالٌّ عَنْ هَدْىِ مَنْ کانَ قَبْلَهُ، مُضِلٌّ لِمَنِ اقْتَدى بِهِ فِى حَياتِهِ وَ بَعْدَ وَفاتِهِ، ‏حَمَّالٌ‏ ‏خَطايا ‏غَيْرِهِ‏، ‏رَهْنٌ‏ ‏بِخَطِيئَتِهِ‏. وَ رَجُلٌ ‏قَمَشَ‏ ‏جَهْلًا، ‏مُوضِعٌ‏ ‏فِى‏ ‏جُهَّالِ‏ ‏الاُمَّةِ، ‏‏غارٌّ‏ فِى ‏‏أَغْباشِ‏‏ الْفِتْنَةِ، ‏عَمٍ‏ بِما فِى ‏عَقْدِ ‏الْهُدْنَةِ، قَدْ سَمَّاهُ أَشْباهُ النَّاسِ عالِماً وَ لَيْسَ بِهِ. بَکَّرَ فَاسْتَکْثَرَ مِنْ جَمْعِ ‏ما ‏قَلّ‏ ‏مِنْهُ‏ ‏خَيْرٌ ‏مِمَّا ‏کَثُرَ، حَتّى إِذَا ‏ارْتَوى ‏مِنْ‏ ‏‏‏ماءٍ‏‏ ‏اجِنٍ‏‏، وَ ‏‏اکْتَنَزَ‏ مِنْ ‏غَيْرِ ‏طائِلٍ‏ جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قاضِياً ضامِناً ‏لِتَخْلِيصِ‏ مَا ‏الْتَبَسَ‏ ‏عَلى ‏غَيْرِهِ‏، فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَماتِ هَيَّأَ لَها ‏حَشْواً ‏رَثّاً مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ، فَهُوَ مِن ‏لَبْسِ‏ ‏الشُّبُهاتِ‏ ‏فِى‏ ‏مِثْلِ‏ ‏نَسْجَ‏ ‏العَنْکَبُوتِ‏، لا يَدْرِى أَصابَ أَمْ أَخْطَأَ. فَإِنْ أَصابَ خافَ أَنْ يَکُونَ قَدْ أَخْطَأَ، وَ إِنْ أَخْطَأَ رَجا أَنْ يَکُونَ قَدْ أَصابَ، جاهِلٌ ‏‏خَبَّاطُ‏ ‏جَهالاتٍ‏، ‏عاشٍ‏ رَکَّابُ ‏عَشَواتٍ‏، ‏لَمْ‏ ‏يَعَضّ‏ ‏عَلَى‏ ‏الْعِلْمِ‏ ‏بِضِرْسٍ‏ ‏قاطِعٍ‏، ‏‏يُذْرِى‏‏ ‏الرِّواياتِ‏ ‏إِذْراءَ ‏الرِّيحِ‏ ‏‏الْهَشِيمِ‏‏، لا ‏مَلِى‏ءٌ وَ اللَّهِ بِإِصْدارِ ما وَرَدَ عَلَيْهِ ‏وَ ‏لا ‏هُوَ ‏أَهْلٌ‏ ‏لِما ‏فُوِّضَ‏ ‏إِلَيْهِ‏ لا يَحْسَبُ الْعِلْمَ فِى شَىْ‏ءٍ مِمَّا أَنْکَرَهُ، وَ لا يَرى أَنَّ مِنْ وَراءِ ما بَلَغَ ‏مِنْهُ‏ مَذْهَباً لِغَيْرِهِ، وَ إِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ ‏اکْتَتَمَ‏ ‏بِهِ‏ لِما يَعْلَمُ مِن جَهْلِ نَفْسِهِ. تَصْرُخُ مِنْ جَوْرِ قَضائِهِ الدِّماءُ، وَ ‏‏تَعِجّ‏‏ ‏مِنهُ‏ ‏الْمَوارِيثُ‏. إِلَى اللَّهِ ‏أَشْکُو مِنْ مَعْشَرٍ يَعِيشُونَ جُهَّالًا، وَ يَمُوتُونَ ضُلَّالًا، لَيْسَ فِيهِمْ سِلْعَةٌ ‏أَبْوَرُ مِنَ الْکِتابِ إِذا تُلِىَ حَقَّ تِلاوَتِهِ، وَ لا سِلْعَةٌ ‏أَنْفَقُ‏ بَيْعاً وَ لا أَغْلى ثَمَناً مِنَ الْکِتابِ إِذا حُرِّفَ عَنْ مَواضِعِهِ، وَ لا عِنْدَهُمْ أَنْکَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَ لا أَعْرَفُ مِنَ الْمُنْکَرِ.

تاريخ : | | نویسنده : friendland |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
لیپوماتیک
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
عوارض روغن خراطین
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
انجام پایان نامه
نمایندگی برندها در ایران
انجام پایان نامه

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.